Algemene voorwaarden CB Groep B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34318966

 1. Algemeen
 2. Aanbieding en overeenkomst
 3. Onderhoud
 4. Huur
 5. Prijzen
 6. Betaling
 7. Medewerking
 8. Levertijden
 9. Eigendomsvoorbehoud
 10. Garantie
 11. Aansprakelijkheid
 12. Overmacht
 13. Beëindiging
 14. Verzekering
 15. Rechtskeuze en geschillen

1. Algemeen.

1.1. Op de tussen opdrachtgever enerzijds en CB GROEP B.V., verder te noemen CB GROEP anderzijds, tot stand te komen overeenkomsten, alsmede op voorafgaande aanbiedingen en op de acceptatie hiervan zijn geen andere voorwaarden toepasselijk dan hier vermeld, tenzij CB GROEP expliciet schriftelijk afwijkingen heeft vastgelegd.

Terug naar boven

2. Aanbieding en overeenkomst.

2.1. Iedere door CB GROEP uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.
2.2. Vermeldingen van maten en/of gewichten van afbeeldingen en/of tekeningen van technische specificaties, kleur en soort, hoeveelheid, samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi, brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door CB GROEP schriftelijk is bevestigd.
2.3. De overeenkomst geldt als gesloten bij ontvangst van de aanvaarding van een aanbod tenzij een vrijblijvend aanbod onverwijld wordt ingetrokken en daarenboven onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de overeenkomst door de directie van CB GROEP.
2.4. Opdrachten aan CB GROEP gedaan, gelden als onherroepelijk.
2.5. Alle met CB GROEP aangegane overeenkomsten zullen zijn gebaseerd op uitvoering in voor CB GROEP normale werktijden en omstandigheden. Indien arbeid in overwerk of onder afwijkende omstandigheden wordt verlangd en aanvaard, worden de extra kosten daarvan in rekening gebracht.
2.6. Tenzij anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd bij afloop van de overeengekomen periode (initiële periode) stilzwijgend verlengd met de helft van de initiële contractperiode , tenzij een der partijen uiterlijk 12 maanden voor het einde van de initiële periode de overeenkomst per aangetekend schrijven heeft opgezegd. Bijvoorbeeld: Als er initieel een contractperiode van 72 maanden is overeengekomen en niet 12 maanden voor expiratie aangetekend opgezegd, wordt de overeenkomst met 36 maanden verlengd. Indien de apparatuur waarop deze overeenkomsten van toepassing zijn na het verstrijken van de initiële contractperiode bovenmatig veel stilstand vertoont, heeft de klant het recht op vervangende gelijkwaardige apparatuur tegen de dan contractueel geldende prijzen en condities. Deze apparatuur behoeft niet fabrieksnieuw te zijn.
2.7. Zonder schriftelijke toestemming van CB GROEP is opdrachtgever niet bevoegd zijn rechten uit de overeenkomst aan derden over te dragen.
2.8 Indien er aan een overeenkomst met CB GROEP een financieringsovereenkomst ten grondslag ligt met een externe financier factureert CB GROEP na afloop van de overeengekomen periode van deze financieringsovereenkomst, de integrale huurprijs (huur en service) tot de overeenkomst met CB GROEP rechtsgeldig is geëxpireerd met in achtneming van art. 2.6.

Terug naar boven

3. Onderhoud.

3.1. In geval tussen partijen een all-in onderhoudsovereenkomst is afgesloten verbindt CB GROEP zich tevens jegens opdrachtgever indien van toepassing de drum zo nodig te vervangen en benodigde zwarte toner en developer ter beschikking te stellen, alsmede tussentijdse reparaties te verrichten voor zover deze noodzakelijk zijn geworden door normaal gebruik en niet zijn toe te schrijven aan verplaatsing en/of de inwerking van door derden geleverde apparatuur. Netwerkinstallatie van geleverde apparatuur geschiedt op basis van nacalculatie a € 98,00 per uur. Het starttarief is altijd € 98,00 en daarna zal per kwartier worden gefactureerd.
3.2. CB GROEP behoudt zich het recht voor om bij reparatie nieuwe of gereviseerde onderdelen te leveren.
3.3. Vervangen onderdelen worden c.q. blijven eigendom van CB GROEP.
3.4. Geen onderhoud of technische assistentie wordt verricht als en zolang de apparatuur is aangesloten op randapparatuur en/of invoerapparatuur en/of software, zonder goedkeuring van CB GROEP, in welk geval de overeengekomen vergoeding nochtans verschuldigd blijft.
3.5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de overeengekomen vergoeding voor het onderhoud als bedoeld in Artikel 3.1 gebaseerd op normaal gebruik tijdens een 36-40 urige werkweek. Indien opdrachtgever het voornemen heeft de apparatuur met een grotere intensiteit te gebruiken, dient een aanvullende overeenkomst te worden afgesloten, bij gebreke waarvan de verplichtingen van CB GROEP ter zake van onderhoud tot dien worden opgeschort.
3.6 Periodiek (minimaal 1x per 6 maanden) worden verzoeken toegestuurd om tellerstanden door te geven, hetzij elektronisch, hetzij middels tellerstandkaarten welke door opdrachtgever ingevuld worden geretourneerd, danwel worden de standen telefonisch door CB GROEP opgevraagd.
3.7 Indien CB GROEP of een door haar aangewezen derde de tellerstanden niet op de vijfde dag van de daaropvolgende maand in haar bezit heeft, zal opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd. Indien CB Groep de tellerstanden moet schatten, is CB Groep gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van de kosten die CB Groep ten behoeve van de schatting heeft moeten maken met een minimum van € 45,00
3.8. Indien is overeengekomen dat CB GROEP de tellerstanden zal uitlezen door middel van aan de geleverde apparatuur gekoppelde telecommunicatievoorzieningen, is opdrachtgever verplicht deze voorzieningen in stand te houden. Opdrachtgever is niet gerechtigd de telecommunicatievoorzieningen zonder overleg met CB GROEP te onderbreken. Kosten voortvloeiend uit een onderbreking, anders dan tengevolge van een storing, zullen in voorkomende gevallen aan Opdrachtgever worden doorberekend. Ingeval van onderbreking is Opdrachtgever verplicht alsnog tellerstanden door te geven aan CB GROEP.
3.9. De prijs per afdruk is gebaseerd op een gemiddeld totaal aan afdrukken formaat A4 per eenheid toner. Dit totaalgemiddelde is verstrekt door de desbetreffende tonerfabrikant. Een sterk afwijkend totaal (meer dan 20% aan tonerverbruik ten opzichte van de opgave van de fabrikant) aan afdrukken per tonereenheid bij Opdrachtgever zal additioneel bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. In het geval van afdrukken op A3 formaat zullen twee A4 afdrukken in rekening worden gebracht.

Terug naar boven

4. Huur.

4.1. In geval van een huurovereenkomst zal opdrachtgever het gehuurde uitsluitend voor zich en zijn eigen bedrijf op de daarvoor bestemde plaats mogen gebruiken en alleen na schriftelijke toestemming van CB GROEP het gehuurde mogen verplaatsen.
4.2. CB GROEP zal naar haar keuze een nieuw of gereviseerd apparaat ter beschikking kunnen stellen.
4.3. Indien van toepassing verplicht opdrachtgever zich aan het einde van de daaromtrent overeengekomen periode, dan wel aan het einde van een kalenderkwartaal, de aan hem alsdan bekende tellerstanden te doen toekomen en onverwijld aan CB GROEP of een door haar aangewezen derde te doen toekomen ter vaststelling van de betalingsverplichting.
4.4. Indien CB GROEP of een door haar aangewezen derde de tellerstanden niet op de vijfde dag van de daaropvolgende maand in haar bezit heeft zal opdrachtgever worden gefactureerd op basis van schatting, terwijl na ontvangst van de werkelijke tellerstanden het eventuele verschil zal worden gecorrigeerd.
4.5. Alle belastingen en kosten, bijvoorbeeld verband houdend met auteursrechtelijke heffing of hoe ook genaamd, die nu of te eniger tijd worden geheven op de door opdrachtgever te betalen huurpenningen, of op de huurovereenkomst en/of het gehuurde, onverschillig te wiens name deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van opdrachtgever. 4.6. Opdrachtgever is niet bevoegd enig zakelijk recht op het gehuurde ten behoeve van derden te vestigen.

Terug naar boven

5. Prijzen.

5.1. CB GROEP behoudt zich het recht voor om overeengekomen prijzen en prijsstructuren te wijzigen vanaf een tijdstip gelegen drie maanden na aangaan van de overeenkomst.
5.2. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van een overeenkomst voor CB GROEP geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, loonkosten, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van CB GROEP worden geheven c.q. door derden ten laste van CB GROEP worden gebracht. Indien deze omstandigheden (waaronder alle belastingen en kosten verbandhoudende met auteursrechtelijke heffingen) na het sluiten van de overeenkomst wijzigen, heeft CB GROEP het recht de daaruit vloeiende kosten aan de opdrachtgever door te berekenen. Prijswijzigingen zullen minimaal twee maanden voor de ingangsdatum aan de opdrachtgever worden medegedeeld. In aanvulling hierop is CB GROEP gerechtigd de prijzen jaarlijks aan te passen op basis van de Kostenontwikkelingen met een maximum van 15%. CB GROEP zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte brengen van de wijzigingen van de prijzen.
5.3. Onverminderd hetgeen is geregeld onder 5.2. kunnen kosten en prijzen door CB GROEP telkenmale met ingang van een datum gelegen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever dertig dagen voor de ingangsdatum.
5.4. Opdrachtgever kan uiterlijk vijftien dagen voordat een prijswijziging als onder 5.3. van kracht wordt bij aangetekend schrijven aan CB GROEP mededelen dat hij bezwaar maakt tegen de aangekondigde prijsverhoging, waarna partijen in overleg zullen treden.
5.5. Indien partijen niet tot overeenstemming komen en opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot ontbinding als omschreven in artikel 13.2. worden de tarieven in geval van een duurovereenkomst ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van de periode. Als opdrachtgever geen gebruik van dit recht van beëindiging maakt worden de nieuwe tarieven alsnog van toepassing.
5.6. Bij leveranties beneden € 185,00 exclusief omzetbelasting zullen aan opdrachtgever orderkosten extra in rekening worden gebracht.
5.7. In geval van huurovereenkomsten gelden retourneringskosten van € 235,00 per machine welke aan het einde van de overeenkomst in rekening zullen worden gebracht.
5.8. Alle geoffreerde prijzen zijn vrijblijvend en excl. BTW.

Terug naar boven

6. Betaling.

6.1. Bij gebreke van speciale condities zal betaling binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
6.2. Huurprijzen worden bij vooruitbetaling gefactureerd en dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de desbetreffende factuur.
6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft CB GROEP, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn, het recht de opdrachtgever over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, het op dat moment in Europa geldende tarief van de Europese Centrale Bank (basis: herfinancieringrente), vermeerderd met een vaste rente van 7% (tarief voor handelstransacties), van de vervaldag af in rekening te brengen.
6.4. CB GROEP is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
6.5. Indien de opdrachtgever jegens CB GROEP in verzuim is, is hij verplicht CB GROEP zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door de opdrachtgever te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
6.6. CB GROEP is gerechtigd, binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te nemen.

Terug naar boven

7. Medewerking.

7.1. Indien door aan opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden de overeengekomen prestatie door CB GROEP niet kan worden uitgevoerd terwijl laatstgenoemde in staat en bereid is tot onderhoud dan wel levering, zal CB GROEP naar haar keuze voor rekening van opdrachtgever benodigde voorzieningen treffen dan wel de inmiddels voor levering beschikbare zaken opslaan op een door haar gekozen locatie. Door de enkele schriftelijke melding van deze handeling wordt de levering alsdan geacht te hebben plaatsgevonden.
7.2. Opdrachtgever is verplicht aan CB GROEP de hierdoor geleden schade, waaronder de eventuele kosten tengevolge van inachtneming van wachttijden door personeel van CB GROEP en van personen waarvan CB GROEP zich bedient en/of de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te vergoeden.
7.3. Opdrachtgever zal tijdig twee medewerkers aanwijzen die bij de installatie door CB GROEP in het gebruik van de apparatuur zullen worden geïnstrueerd.
7.4. Opdrachtgever zal bij de installatie en gedurende het onderhoud c.q. de reparatie op eigen kosten alle noodzakelijke voorzieningen zoals elektrische spanning, licht, telecommunicatie faciliteiten en hulpmaterialen ter beschikking stellen.

Terug naar boven

8. Levertijden.

8.1. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven en gaat in nadat de overeenkomst is gesloten, alle voor uitvoering noodzakelijke gegevens in bezit zijn van CB GROEP en betaling, indien en voor zover deze bij opdracht dient te geschieden, is verricht.
8.2. Bij overschrijding van de levertijd, anders dan door overmacht, zal CB GROEP, na ingebrekestelling, een redelijke termijn worden gegund om aan haar verplichtingen te voldoen. Slechts buitensporige overschrijding kan worden beschouwd als wanprestatie.
8.3. Indien er gerede twijfel bij CB GROEP ontstaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is CB GROEP bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, levering van zaken en/of de levering van diensten uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft.

Terug naar boven

9. Eigendomsvoorbehoud.

9.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van CB GROEP c.q. van haar toeleverancier en eventueel te verlenen danwel over te dragen rechten blijven aan CB GROEP c.q. haar toeleverancier voorbehouden, zolang alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens desbetreffende overeenkomst geleverde en te leveren zaken, verrichte en te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen tengevolge van het eventueel uitblijven van tijdige betaling, niet volledig aan CB GROEP zijn voldaan.

Terug naar boven

10. Garantie.

10.1. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zal CB GROEP of een door haar aangewezen derde gedurende een periode van zes maanden na levering ontwerp- en fabricagefouten in geleverde nieuwe apparatuur zonder berekening herstellen, indien niet aan de overeengekomen specificaties wordt voldaan en de apparatuur daardoor niet in essentie voldoet aan de gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgever, zulks onder voorwaarde dat laatstgenoemde de betreffende zaken bij CB GROEP aanlevert.
10.2. De garantietermijn op door of namens CB GROEP verrichte reparaties bedraagt drie maanden.
10.3. Herstel van verloren gegane gegevens valt nimmer onder garantie.
10.4. Onderhoud, wijziging of reparatie van door of namens CB GROEP geleverde zaken en programmatuur, welke niet door of namens CB GROEP is uitgevoerd, gebruik anders dan voorgeschreven of anders dan in het maatschappelijk verkeer aanvaard, alsmede gebreken vanwege van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34318966 brand of waterschade of vanwege anderszins niet aan CB GROEP toe te rekenen oorzaken, doen iedere garantie vervallen.
10.5. CB GROEP is niet gehouden tot enig herstel indien en zolang opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot enige prestatie jegens CB GROEP.
10.6. Indien ter voldoening aan de garantieverplichtingen nieuwe zaken en/of onderdelen van zaken worden geleverd zal de opdrachtgever de oorspronkelijk door CB GROEP geleverde zaken en/of onderdelen van zaken aan CB GROEP terugleveren. Levering vindt plaats op het moment dat CB GROEP de laatstbedoelde zaken uit de apparatuur heeft verwijderd.
10.7. Kosten van voorrijden vallen niet onder garantie.

Terug naar boven

11. Aansprakelijkheid.

11.1. De aansprakelijkheid van CB GROEP, van haar personeel en van derden aan wie zij zich ter uitoefening van haar verplichtingen uit haar overeenkomst bedient, op grond van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot vergoeding van de overeengekomen waarde van de achterwege gebleven prestatie, met inachtneming van het bepaalde in Artikel l0. De totale schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan de netto factuurprijs, waarbij in geval van duurovereenkomsten wordt uitgegaan van de bedongen prijs voor door CB GROEP te leveren prestaties in de periode van drie maanden voorafgaande aan het verzuim.
11.2. Aansprakelijkheid van CB GROEP vanwege indirecte of directe schade tengevolge van door opdrachtgever voorgeschreven en/of ter beschikking gestelde zaken en/of ten gevolge van niet van CB GROEP afkomstige ontwerpen of tekeningen, en/of ten gevolge van werkzaamheden uitgevoerd door de opdrachtgever ingeschakelde derden, is te allen tijde uitgesloten.
11.3. CB GROEP aanvaardt ook aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad vanwege opzet of grove schuld door een van haar werknemers begaan doch zulks tot een maximum van € 453.000,00 (zegge vierhonderddrieenvijftigduizend euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
11.4. Elke verdere aansprakelijkheid onder andere, doch niet beperkt tot, die vanwege verborgen gebreken, die ter verkrijging van vergoeding van indirecte, materiële, immateriële of gevolgschade, waaronder vertragingsschade of schade vanwege gederfde winst, tengevolge van stilstand, storing of slechte functionering van apparatuur, is uitgesloten, ongeacht de wijze en de voorzienbaarheid ten aanzien van de vestiging en ten aanzien van de omvang van de schade.
11.5. De opdrachtgever vrijwaart CB GROEP voor alle aanspraken van derden met name tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid voor zover het door opdrachtgever gereproduceerde werken betreft.
11.6. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan bij gebreke waarvan de schadevergoeding nimmer meer zal bedragen dan € 453.000,00 (vierhonderdendrieenvijftigduizend euro).

Terug naar boven

12. Overmacht.

12.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld. of die noch krachtens wet, rechtshandeling of volgens de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt mede verstaan gebrek aan of vertraagde aflevering aan CB GROEP van door haar bij de uitvoering van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever benodigde zaken.
12.2. Tenzij sprake is van blijvende onmogelijkheid tot nakoming, worden in geval van overmacht de verplichtingen over en weer opgeschort.
12.3. Indien voornoemde opschorting kostenverhogend werkt ten aanzien van de te leveren prestatie alsmede in geval van blijvende verhindering tot het voldoen van de prestatie vanwege overmacht, kan de meest gerede partij de overeenkomst per aangetekende brief ontbinden.

Terug naar boven

13. Beëindiging.

13.1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig, of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen welke voor hem uit enige met CB GROEP gesloten overeenkomst voortvloeien, in geval van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, stillegging of liquidatie van diens bedrijf, (conservatoir) beslag op van CB GROEP gehuurde zaken, cessie van huurrechten, alsmede in geval van gegronde vrees voor niet-nakoming van de (toekomstige) betalingsverplichting(en) is CB GROEP gerechtigd zonder eerdere ingebrekestelling, naar keuze één of meer van de overeenkomsten met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en gevrijwaard door opdrachtgever tegen vorderingen van derden als gevolg van deze ontbinding, onverminderd de CB GROEP verder toekomende rechten uit onder andere wanprestaties.
13.2. In geval opdrachtgever tijdig bezwaar maakt tegen een voorgenomen prijswijziging als onder 5.3. en met CB GROEP ook daarna niet tot overeenstemming komt, heeft hij het recht, in geval van een koop, respectievelijk een huurovereenkomst per aangetekende brief direct respectievelijk tegen het einde van de overeengekomen periode die overeenkomst te ontbinden.
13.3. In geval van ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen direct opeisbaar.
13.4. In geval van tussentijdse ontbinding van een overeenkomst is CB GROEP gerechtigd over de nog resterende contractperiode een afkoopsom in rekening te brengen. De afkoopsom bestaat uit de som van de nog resterende termijnbedragen.
13.5. In het geval van huur zonder vaste maandelijks gecontracteerde all in service volumes zal CB GROEP, naast de vaste toekomende maandelijkse huurbedragen, de eindafrekening baseren op het gemiddelde aantal afdrukken per maand over de reeds verstreken contractperiode: totaal gerealiseerde volume kleur en zwart/wit gedurende de reeds verstreken contractperiode gedeeld door het aantal reeds verstreken maanden . In het geval dat er geen sprake is van huur doch slechts een all in service contract zonder vaste maandelijks gecontracteerde volume kleur en zwart/wit geldt eveneens dat de afkoopsom gelijk is aan het gemiddelde aantal afdrukken per maand over de reeds verstreken contractperiode.
13.6 In geval van ontbinding genoemd onder de artikelen 13.2, 13.3, 13.4 en 13.5 wordt er € 275,00 administratiekosten per contract in rekening gebracht.

Terug naar boven

14. Verzekering.

Opdrachtnemer draagt zorg voor verzekering van de gehuurde apparatuur.

Terug naar boven

15. Rechtskeuze en geschillen.

15.1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomsten alsmede op de precontractuele verhoudingen is Nederlands recht van toepassing.
15.2. Alle geschillen. welke tussen CB GROEP en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de precontractuele verhoudingen, de door CB GROEP met opdrachtgever afgesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten. die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.

(c) CB GROEP maart 2012